formularz rejestracyjny

Wypełnij formularz

Poniższy formularz pozwala na rejestrację w bazie konsumenckiej JTI Polska. Upewnij się, że wprowadzone dane są zgodne z danymi z dowodu osobistego .
Sprawdź Zasady Rejestracji.

Wszystkie pola formularza są obowiązkowe

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych konsumentów zarejestrowanych w bazie marketingowej JTI jest JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie. Dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W związku z przetwarzaniem służą Ci w szczególności następujące prawa: cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym prawo do sprzeciwu wobec profilowania w tym celu, usunięcia danych, przenoszenia danych osobowych, dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, sprostowania i uzupełnienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych

dane osobowe podane w ankiecie, a ponadto dane na temat udziału w niepublicznych akcjach konsumenckich organizowanych przez Administratora oraz aktywności w jego serwisach konsumenckich: data i godzina logowania, liczba logowań, liczba wprowadzonych kodów produktowych, zdobyte nagrody, aktywność w sekcji quizowej i w innych sekcjach serwisów Administratora, wyniki w grach w serwisie, liczba odpowiedzi udzielonych w konkursach, liczba wyświetleń animacji, liczba zaproszonych znajomych z informacją ilu zalogowało się w serwisie i wprowadziło kod, informacje gdzie, w jakiej formie i od kogo konsument otrzymał zaproszenie do udziału w danej akcji konsumenckiej.

Administrator danych:

JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie
Adres: Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

Cele przetwarzania:

marketing bezpośredni, w tym profilowanie

Podstawa prawna przetwarzania:

marketing bezpośredni, w tym profilowanie - zgoda - art. 6 ust. 1 a) RODO, przy czym w odniesieniu do informacji o paleniu podstawą zgody jest art. 9 ust. 2 a) RODO

RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

  • - prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
  • - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym prawo do sprzeciwu wobec profilowania w tym celu;
  • - prawo do usunięcia danych;
  • - prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • - prawo dostępu do danych;
  • - prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • - prawo do sprostowania i uzupełnienia;
  • - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji:

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Nazwa i siedziba: JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: www.do.jti.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można konstatować się bezpośrednio pod adresem: iod@jti.comZ Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

2. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe, w tym informacje o paleniu, będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym profilowania produktów administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Jeżeli nie wyraził/a Pani/Pan zgody, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Profilowanie będzie służyć dobraniu dla Pani/Pana optymalnej oferty w zakresie niepublicznego marketingu produktów administratora, tj. takiej, która może wydać się najbardziej dla Pani/Pana interesująca. W tym celu Administrator może analizować dane osobowe przekazane w ankiecie oraz dane wymienione w komórce „Zakres przetwarzanych danych”. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Jeśli administrator w przyszłości będzie chciał wprowadzić zautomatyzowane przetwarzanie, o którym mowa w art. 22 RODO, poprosi Panią/Pana o odrębna zgodę.

3. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.

4. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazywane doradcom, upoważnionych organom państwowych, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotowi obsługującemu bazę danych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w celach objętych zgodą.

5. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, może Pani/Pan wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.do.jti.pl

6. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

7. Czy podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


WERYFIKACJA WIEKU

  1. Potwierdzenie pełnoletności jest warunkiem zapisania się w Bazie Danych Konsumentów (BDK)
  2. Podczas weryfikacji analizowane są wyłącznie dane z białego paska z dowodu osobistego/paszportu (kod MRZ). System nie widzi i nie analizuje innych danych niż: imię, nazwisko, data urodzenia. Wykorzystywana jest wyłącznie kamera urządzenia (telefonu) i nie ma potrzeby pobierania dodatkowych aplikacji lub narzędzi. Zdjęcie dokumentu ani dane nie są pobierane przez system JTI. Analiza danych odbywa się na urządzeniu Konsumenta a do systemu JTI trafia jedynie informacja, czy dane są zgodne z danymi podanymi w formularzu.
Załaduj zdjęcie tylnej części dowodu osobistego
1.

Wgraj zdjęcie tyłu dowodu. Powinno być równomiernie i dobrze oświetlone i nie przekrzywione

2.

Upewnij się, że dane w formularzu są zgodne z danymi w dokumencie (imię, nazwisko, data urodzenia)

3.

Przy pomocy przycisków wykadruj zdjęcie tak, by treści z białego paska z danymi prawie dotykały niebieskiej ramki i kliknij PRZYTNIJ.

4.

Wyślij aby zweryfikować wiek. Pamiętaj – zdjęcie nie jest nigdzie zapisywane ani przechowywane.

Krok 1

Załaduj zdjęcie wyraźne i dobrze oświetlone.

Krok 2 (opcjonalny)

Obróć tak, aby biały pasek był widoczny cały w poziomie.

Krok 3

Przytnij, ustawiając niebieską ramkę na danych z paska (bez okrągłych rogów dowodu).

Krok 4

Zweryfikuj, gdy wszystkie dane są prawidłowo widoczne i zgodne z formularzem.

Szczegółowa instrukcja obsługi

status Weryfikacji

Twoje zgody

Dodatkowo wyrażam zgodę na otrzymywanie od JTI Polska sp. z o.o. informacji marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu: